Thuốc tiên
Giá cả
4
Xem
Xem
Hiếm
Kiểu
Kiểu
Chiến binh
Đấu trường hiện tại
Đấu trường hiện tại

Số liệu thống kê Xe bay

Số lượng
Số lượng
1
Thời gian thoát
Thời gian thoát
1 giây
Mục đích
Mục đích
Không khí & Trái đất
Phạm vi
Phạm vi
6
Tốc độ tấn công
Tốc độ tấn công
1.1 giây
Tốc độ
Tốc độ
Nhanh
Phong trào
Phong trào
Không khí
Cấp độ
Điểm sức khỏe
Hư hại
Thiệt hại mỗi giây
3
290
81
73
4
319
89
80
5
350
98
89
6
385
107
97
7
423
118
107
8
464
129
117
9
510
142
129
10
559
156
141
11
614
171
155
12
675
188
170
13
742
207
188