Thuốc tiên
Giá cả
5
Xem
Xem
Đồng bằng
Kiểu
Kiểu
Chiến binh
Đấu trường hiện tại
Đấu trường hiện tại

Số liệu thống kê Cướp

Số lượng
Số lượng
1
Thời gian thoát
Thời gian thoát
1 giây
Mục đích
Mục đích
Trái đất
Phạm vi
Phạm vi (Nhỏ)
0.8
Tốc độ tấn công
Tốc độ tấn công
1.5 giây
Tốc độ
Tốc độ
Trung bình
Phong trào
Phong trào
Trái đất
Cấp độ
Điểm sức khỏe
Hư hại
Thiệt hại mỗi giây
1
715
52
34
2
786
57
38
3
865
62
41
4
950
69
46
5
1043
75
50
6
1144
83
55
7
1258
91
60
8
1379
100
66
9
1515
110
73
10
1665
121
80
11
1830
133
88
12
2009
146
97
13
2209
160
106

Số liệu thống kê Cướp

Số lượng
Số lượng
2
Thời gian thoát
Thời gian thoát
1 giây
Mục đích
Mục đích
Không khí & Trái đất
Phạm vi
Phạm vi
5
Tốc độ tấn công
Tốc độ tấn công
1.1 giây
Tốc độ
Tốc độ
Trung bình
Phong trào
Phong trào
Trái đất
Cấp độ
Điểm sức khỏe
Hư hại
Thiệt hại mỗi giây
1
102
52
47
2
112
57
51
3
123
62
56
4
135
69
62
5
148
75
68
6
163
83
75
7
179
91
82
8
196
100
90
9
216
110
99
10
237
121
109
11
261
133
120
12
286
146
132
13
315
160
145