Rương may mắn

Thời gian mở
Thời gian mở
Ngay lập tức
Có sẵn trong các trận chiến
Có sẵn trong các trận chiến
Không
Có sẵn trong cửa hàng
Có sẵn trong cửa hàng
Đúng
Có sẵn trong các nhiệm vụ
Có sẵn trong các nhiệm vụ
Không
Tại Arena 5 trở lên, Rương may mắn cho bạn một cái nhìn thoáng qua về tương lai và xem Rương có thể chứa gì.

1
1100
162
32
5
0
2
1200
170
34
5
0
3
1200
178
35
5
0
4
1300
186
37
6
0
5
1400
194
38
6
0
6
1400
202
40
6
0
7
1500
210
42
7
0
8
1500
218
43
7
0
9
1600
226
45
7
0
10
1600
234
46
7
0
11
1700
242
48
8
0
12
1800
250
50
8
0
13
1800
258
51
8
0